Dimecres, maig 18, 2022

Nova línia d’ajuts

En marxa una nova línia d’ajuts per a la millora de l’accessibilitat en edificis d’habitatges

Les comunitats de propietaris d’edificis plurifamiliars i les persones propietàries d’habitatges unifamiliars podran acollir-se properament als nous ajuts municipals per a la millora de l’accessibilitat en edificis d’habitatges de Sant Pere de Ribes. La nova línia de subvencions complementa d’altres que s’han endegat des de l’Ajuntament per donar suport a les famílies en aquest àmbit, com les de rehabilitació d’edificis a la gent gran o de millora de façanes.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha assegurat que “a l’Ajuntament estem compromesos des de fa anys en impulsar iniciatives adreçades a donar suport a les persones que cada vegada pateixen més dificultats en la seva mobilitat. És el que hem vist en el canvi de banyeres per dutxes, que ajuden sobretot a la higiene personal i en el dia a dia de les persones. Ara hi afegim els nous ajuts per a la comunitat, que revertiran en millores en ascensors o en cadires per poder accedir a l’habitatge, tot facilitant la vida a les persones que tenen una determinada edat o estan afectats per alguna dolència o malaltia”.

Segons la regidora d’Habitatge, Ana Herrera, “amb la finalitat de fer de Sant Pere de Ribes una població accessible, posarem en marxa la nova línia de subvencions destinada a les millores en la mobilitat a l’exterior dels edificis o a les zones comunes. El nostre és un municipi amb un parc d’habitatges que no és nou i que es van construir sense tenir en compte l’accessibilitat. Davant d’això, és necessari posar en marxa aquesta línia d’ajuts i donar impuls a unes actuacions sens dubte necessàries”. 

Actuacions en elements comunitaris i exteriors

Les ajudes permetran cobrir obres de millora de l’accessibilitat d’elements comunitaris i exteriors als habitatges que s’hagin executat al llarg de 2020 i fins al 31 d’octubre de 2021. Això inclou:

 • Ascensors, remuntadors d’escales, rampes, etc..
 • Instal·lació d’elements d’informació o avís, com senyals lluminosos o sonors per la utilització d’escales i ascensors.
 • Instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com videoporters i anàlegs.
 • Instal·lació domòtica i d’altres avenços tecnològics per afavorir l’autonomia de les persones grans o amb discapacitat.
 • Intervencions en l’àmbit de l’accessibilitat que millorin el compliment dels paràmetres establerts en el document bàsic del Codi Tècnic de l’Edificació sobre Seguretat d’Utilització i Accessibilitat als edificis.

A través de la subvenció es cobrirà el 35% del pressupost protegible de les obres, amb les següents aportacions:

 • Un màxim de 4.000€/habitatge per a obres destinades a la millora de l’accessibilitat de les zones comunes d’edificis plurifamiliars.
 • 4.000€/habitatge per a obres destinades a la millora de l’accessibilitat en edificis unifamiliars.
 • 40€ per m2 de superfície de local comercial o altres usos compatibles.

Qui en pot ser beneficiari

En el cas d’intervencions en elements comuns d’edificis plurifamiliars, podran ser beneficiaris de les subvencions:

 • Persones físiques que actuïn en el seu propi nom i interès.
 • Comunitats de propietaris o propietaris d’edificis de tipologia residencial col·lectiva sense títol constitutiu de propietat horitzontal.
 • Societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi Civil.
 • Empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis.
 • Les cooperatives que acreditin dita condició mitjançant contracte vigent amb la propietat, que els atorgui la facultat expressa per portar a terme les obres de rehabilitació.

També se’n podran beneficiar les persones propietàries d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. En aquests casos, hauran de complir els següents requisits:

 • Tenir ingressos inferiors a 3 vegades l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
 • Les persones amb ingressos superiors a 3 vegades l’IRSC també podran acollir-se excepcionalment als ajuts, si es troben en una situació de vulnerabilitat, que hauran d’acreditar els Serveis Socials del municipi.

Noticies d'Avui

Call to action

Each element can be added and moved around within any page effortlessly. All the features you need are just one click away.

Últimes Noticies