Dimecres, maig 18, 2022

Ajuts per a famílies vulnerables

Els ajuts per a famílies vulnerables propietàries de l’habitatge on viuen ja es poden sol·licitar fins al 12 de novembre

Les persones interessades a rebre els ajuts que atorga l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a famílies propietàries de l’habitatge on viuen ja els poden demanar des del 26 d’octubre i fins a l’11 de novembre. Les subvencions, de 200€ per cada llar que formalitzi la sol·licitud i reuneixi els requisits demanats, s’atorguen a famílies del municipi en situació de vulnerabilitat conseqüència de la crisi econòmica generada per la Covid-19. Les bases d’aquesta convocatòria es poden consultar a la web municipal.

Per a obtenir aquests ajuts s’han d’acreditar uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 19.919,25€ o una base imposable d’estalvi que no superi els 500€. A més, s’han de justificar les despeses de l’habitatge corresponents a l’any 2020 per un valor igual o superior a l’import de l’ajut.

Les sol·licituds, que s’atendran per ordre d’entrada al registre general de l’Ajuntament, es poden efectuar a través dels següents canals:

  1. Per la seu electrònica municipal, adjuntant la documentació a la instància genèrica.
  2. De forma presencial a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC), demanant cita prèvia.
  3. També podran presentar-se en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’Ajuntament ha reservat una partida de 100.000€ per al finançament dels ajuts. Aquesta quantitat permet beneficiar unes 500 famílies.

Noticies d'Avui

Call to action

Each element can be added and moved around within any page effortlessly. All the features you need are just one click away.

Últimes Noticies